Klik hier om een ​​pdf van ons privacybeleid en onze toewijding aan gegevensprivacy te bekijken

Humanyze – Privacybeleid
Laatst bijgewerkt: juli 28th, 2021

Sectie 1: Waar zijn we gegevensbeheerder

Sociometric Solutions, Inc., handelend onder de naam Humanyze, (“wij” of “ons”) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. We zijn geregistreerd in de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika onder dossiernummer 5047652 en hebben onze maatschappelijke zetel te 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware, 19904 USA en onze primaire bedrijfslocatie op 100 Cambridge St, Boston Massachusetts 02114. Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via daniel.olguin@humanyze.com.

We zijn ook deelnemer aan het EU-VS Privacy Shield Framework, zoals beheerd door het Amerikaanse Ministerie van Handel (“Privacy Shield”). Details over onze naleving van het Privacy Shield zijn te vinden op https://www.privacyshield.gov/.

In het kader van de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming zijn wij de gegevensbeheerder van de gegevens die in deze sectie 1 worden uiteengezet, en zijn wij de gegevensverwerker van gegevens van uw werkgever. Lees het volgende aandachtig door om onze standpunten en praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te begrijpen en hoe we deze zullen behandelen.

Door onze website, diensten, applicaties, producten en inhoud, en onze software (gezamenlijk het "Platform") te gebruiken, accepteert u de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

De soorten persoonlijke gegevens die we gebruiken

We kunnen de volgende informatie over u verzamelen en gebruiken:

 • Informatie die u ons geeft.U kunt ons informatie over u geven door gebruik te maken van ons Platform of door met ons te corresponderen per e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op het Platform, zoals uw gebruikersprofiel, naam en e-mailadres. We kunnen uw e-mailadres gebruiken om u toegang te geven tot geaggregeerde gegevens via het Microsoft® PowerBI-platform.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

We zullen de informatie op de volgende manieren gebruiken:

 • Omdat het in ons legitieme belang is om op u te reageren en om de goede werking van ons Platform en onze organisatie te waarborgen, kunnen we de informatie die u ons geeft en de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:
  • u informeren over wijzigingen in onze service;
  • u gebruikersondersteuning bieden;
  • onze algemene voorwaarden en ons beleid afdwingen;
  • communiceren met jou;
  • het verbeteren en beheren van onze diensten;
  • voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • onze diensten veilig en beveiligd houden;
  • en onze diensten te ontwikkelen en productontwikkeling uit te voeren;

Hoe we uw persoonlijke gegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder:

 • onze leveranciers en onderaannemers die ons helpen het Platform te runnen; en
 • analyseproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van het Platform.

We kunnen uw informatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere organisaties als dit wettelijk verplicht is, of als we te goeder trouw geloven dat dergelijk gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • voldoen aan wettelijke verplichting, proces of verzoek;
 • onze servicevoorwaarden en andere overeenkomsten, beleid en normen afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;
 • het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van beveiligings-, fraude- of technische problemen; of
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, een derde partij of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan ​​door de wet (inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering).
 • Humanyze behoudt zich het recht voor om uw informatie te delen om te reageren op geautoriseerde informatieverzoeken van overheidsinstanties of waar wettelijk vereist. Humanyze behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie die aan Humanyze is verstrekt te gebruiken of openbaar te maken in antwoord op een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, of als Humanyze redelijkerwijs van mening is dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten en/of rechten van Humanyze te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar nationale, staats- of bedrijfsveiligheid in het geding is, behoudt Humanyze zich het recht voor om onze volledige database van bezoekers en klanten te delen met de bevoegde overheidsinstanties.

We kunnen uw informatie ook aan derden bekendmaken:

 • in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw gegevens kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; of
 • als we verkopen, kopen, fuseren of samenwerken met andere bedrijven of bedrijven, of sommige of al onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties kan gebruikersinformatie een van de overgedragen activa zijn.

Opslag van persoonlijke gegevens

De informatie die we van u verzamelen, kan worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten uw land en de Europese Economische Ruimte (“EER"), en in het bijzonder naar de Verenigde Staten van Amerika. Het kan ook worden verwerkt door personeel dat buiten uw land of de EER werkt en voor ons, voor een van onze leveranciers of een van onze zakenpartners werkt. Door uw gegevens in te dienen, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. We zullen alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig en in overeenstemming met dit beleid wordt behandeld.

Uw e-mailadressen worden opgeslagen binnen de Humanyze Microsoft® Omgeving. Ga voor meer informatie over hoe Microsoft uw persoonlijke gegevens opslaat en beveiligt naar hun gevonden privacypagina hier..

Dataretentie

Nadat u het gebruik van onze diensten beëindigt, bewaren we uw informatie als volgt en zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving:

 • Informatie die u ons geeft: gedurende maximaal 30 dagen.

Nadat u uw gebruik van onze diensten hebt beëindigd, kunnen we uw informatie opslaan in een geaggregeerde en geanonimiseerde indeling. Nadat de gegevens zijn geanonimiseerd en geaggregeerd, kunnen we de gegevens gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Uw Rechten

 • Gegevens rechten. U hebt het recht om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, om alle persoonlijke gegevens die over u worden bewaard en die onjuist zijn, te corrigeren en om te verzoeken om verwijdering van de persoonlijke gegevens die over u worden bewaard. U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via help@humanyze.com.
 • Als u een klacht wilt indienen over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan in eerste instantie contact met ons op via help@humanyze.com en wij zullen ons best doen om uw verzoek zo snel mogelijk te behandelen. Dit doet geen afbreuk aan uw recht om een ​​claim in te dienen bij uw gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen

 • Alle wijzigingen die we in de toekomst in dit beleid aanbrengen, zullen op de Humanyze-website worden geplaatst. Kom regelmatig terug om updates of wijzigingen in dit beleid te zien. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid, zullen we het bijgewerkte privacybeleid hier plaatsen en onze gebruikers op de hoogte stellen.

Contact

 • Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan help@humanyze.com.

Sectie 2: Waar zijn wij de gegevensverwerker

Onze klanten, meestal uw werkgever, schakelen Humanyze in om geaggregeerde en geanonimiseerde feedback op managementniveau te geven om de interacties en communicatie van hun personeel beter te begrijpen. Als onderdeel van ons contract met onze klanten kunnen we namens hen gegevens verwerken, zoals:

 • Communicatie metadata vastgelegd van communicatie- en samenwerkingstechnologieën, zoals Microsoft Exchange, Microsoft Teams, Google Suite, Zoom en Slack (“communicatietools”). Deze communicatietools slaan metadata op zoals van/naar/cc/tijdstempel/vergaderingsuitnodiging met betrekking tot een groep deelnemers. Communicatiemetadata worden gehasht en gepseudonimiseerd voorafgaand aan overdracht aan Humanyze.
 • Demografische metadata van deelnemers zoals de primaire teams van de deelnemers, managerniveau, afdeling, enz. Directe identifiers, zoals naam of e-mail, worden verwijderd uit de demografische metadata van deelnemers voordat ze beschikbaar worden gesteld aan Humanyze. Onze klanten maken gebruik van een alias waarmee ze de demografische metadata van de deelnemers intern kunnen pseudonimiseren voordat ze deze naar Humanyze overdragen. Zodra de gepseudonimiseerde metagegevens van de deelnemers zijn overgedragen aan Humanyze, hoewel dergelijke gepseudonimiseerde gegevens identificeerbaar blijven voor onze klant door het gebruik van de alias, is er voor Humanyze geen methode beschikbaar om Humanyze in staat te stellen de alias te herleiden tot een individu.
 • Metadata van apparaat in de vorm van gebouwinvoergegevens. Dit type metadata wordt voorafgaand aan de overdracht aan Humanyze gepseudonimiseerd.

Onze klanten zijn de gegevensbeheerder van deze gegevens en vragen over hun gegevensverwerkingsprocessen moeten in eerste instantie aan hen worden gericht. We treden te allen tijde op als dienstverlener voor onze klanten en verwerken gegevens namens hen.

Privacyschildverklaring

 Sociometric Solutions, Inc., handelend onder de naam Humanyze, (“wij” of “ons”) zijn toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. We zijn geregistreerd in de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika onder dossiernummer 5047652 en hebben onze statutaire zetel te 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover, Delaware, 19904 USA en onze primaire bedrijfslocatie op 100 Cambridge Street, Suite 1310, Boston , Massachusetts 02114 VS.

We erkennen dat Europa strikte bescherming heeft ingesteld voor de verwerking van Europese persoonsgegevens, inclusief de vereisten om adequate bescherming te bieden voor dergelijke gegevens wanneer ze worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Om voldoende bescherming te bieden voor alle persoonlijke gegevens die we van de EER ontvangen, hebben we ervoor gekozen om ons zelf te certificeren volgens het EU-VS Privacy Shield Framework, zoals beheerd door het Amerikaanse ministerie van Handel (“Privacy Shield”).

Humanyze voldoet aan het EU-VS Privacy Shield Framework zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke informatie van landen die lid zijn van de Europese Unie. Humanyze heeft verklaard dat het zich houdt aan de Privacy Shield-principes. Als er een conflict is tussen het beleid in dit privacybeleid en de Privacy Shield-principes, zijn de Privacy Shield-principes van toepassing. Ga voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificeringspagina te bekijken naar https://www.privacyshield.gov/

Een volledige lijst van bedrijven die zichzelf hebben gecertificeerd met het Privacy Shield is beschikbaar op https://www.privacyshield.gov/.

 1. Onze toewijding aan de Principes

We verbinden ons ertoe de EU-VS-privacyschildprincipes (de 'principes') na te leven met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die we van de EER ontvangen. Individuen wiens persoonlijke gegevens door ons worden ontvangen uit andere niet-EER-rechtsgebieden hebben niet de rechten die in deze verklaring worden uiteengezet.

 1. Soorten verzamelde persoonsgegevens

De soorten persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden uiteengezet in het gedeelte met de titel "De soorten persoonsgegevens die we gebruiken” in het privacybeleid:

 • Informatie die u ons geeft.U kunt ons informatie over u geven door gebruik te maken van ons Platform of door met ons te corresponderen per e-mail of anderszins. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert op het Platform, zoals uw gebruikersprofiel, naam en e-mailadres.
 1. De doeleinden voor verzameling en gebruik

De doeleinden voor het verzamelen en gebruiken worden uiteengezet in de sectie met de titel "Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken” in het privacybeleid:

 • Omdat het in ons legitieme belang is om op u te reageren en om de goede werking van ons Platform en onze organisatie te waarborgen, kunnen we de informatie die u ons geeft en de informatie die we over u verzamelen gebruiken om:
  • u informeren over wijzigingen in onze service;
  • u gebruikersondersteuning bieden;
  • onze algemene voorwaarden en ons beleid afdwingen;
  • communiceren met jou;
  • het verbeteren en beheren van onze diensten;
  • voor interne operaties, waaronder probleemoplossing, gegevensanalyse, test-, onderzoeks-, statistische en onderzoeksdoeleinden;
  • onze diensten veilig en beveiligd houden;
  • en onze diensten te ontwikkelen en productontwikkeling uit te voeren;
 1. Soorten derden aan wie we persoonsgegevens bekendmaken en doeleinden voor openbaarmaking

De soorten derden aan wie we persoonlijke gegevens kunnen vrijgeven, wordt uiteengezet in de sectie getiteld "Hoe we uw persoonlijke gegevens delen” in het privacybeleid:

We kunnen uw persoonsgegevens delen met geselecteerde derden binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), waaronder:

 • onze leveranciers en onderaannemers die ons helpen het Platform te runnen; en
 • analyseproviders die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van het Platform.

We kunnen uw informatie delen met wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties of andere organisaties als dit wettelijk verplicht is, of als we te goeder trouw geloven dat dergelijk gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is om:

 • voldoen aan wettelijke verplichting, proces of verzoek;
 • onze servicevoorwaarden en andere overeenkomsten, beleid en normen afdwingen, inclusief onderzoek naar mogelijke schendingen daarvan;
 • het detecteren, voorkomen of anderszins aanpakken van beveiligings-, fraude- of technische problemen; of
 • de rechten, eigendommen of veiligheid van ons, onze gebruikers, een derde partij of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan ​​door de wet (inclusief het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering).
 • Humanyze behoudt zich het recht voor om uw informatie te delen om te reageren op geautoriseerde informatieverzoeken van overheidsinstanties of waar wettelijk vereist. Humanyze behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie die aan Humanyze is verstrekt te gebruiken of openbaar te maken in antwoord op een wettig verzoek van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten, of als Humanyze redelijkerwijs van mening is dat gebruik of openbaarmaking noodzakelijk is om de rechten en/of rechten van Humanyze te beschermen of om te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure. In uitzonderlijk zeldzame omstandigheden waar nationale, staats- of bedrijfsveiligheid in het geding is, behoudt Humanyze zich het recht voor om onze volledige database van bezoekers en klanten te delen met de bevoegde overheidsinstanties.

We kunnen uw informatie ook aan derden bekendmaken:

 • in het geval dat we een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw gegevens kunnen vrijgeven aan de potentiële verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa; of
 • als we verkopen, kopen, fuseren of samenwerken met andere bedrijven of bedrijven, of sommige of al onze activa verkopen. Bij dergelijke transacties kan gebruikersinformatie een van de overgedragen activa zijn.
 1. Keuze

Als u niet wilt dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan een derde partij die uw gegevens vervolgens voor eigen doeleinden gebruikt, of als u zich wilt afmelden voor het gebruik van onze diensten, kunt u contact met ons opnemen via de details vermeld op "Neem contact op" sectie hieronder.

 1. Verantwoordelijkheid voor verdere overdracht

Waar vereist door de Principes, zullen we schriftelijke overeenkomsten aangaan met derde partijen die hen verplichten hetzelfde beschermingsniveau te bieden als het Privacy Shield vereist en hun gebruik van de gegevens te beperken tot de gespecificeerde diensten die namens ons worden geleverd.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen we aansprakelijk blijven voor de handelingen van onze externe agenten of dienstverleners die namens ons diensten verlenen voor hun verwerking van EU-persoonsgegevens die we aan hen doorgeven.

 1. Security

We nemen redelijke en passende maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging, rekening houdend met de risico's die aan de verwerking en de aard van de persoonsgegevens verbonden zijn.

 1. Gegevensintegriteit en doelbeperking

We beperken het verzamelen, gebruiken en bewaren van informatie tot datgene wat relevant is voor de beoogde doeleinden waarvoor het is verzameld, en nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat alle gegevens betrouwbaar, nauwkeurig, volledig en actueel zijn.

 1. Toegang tot

U hebt bepaalde rechten op grond van de Principes om toegang te krijgen tot de persoonlijke gegevens over u die wij verwerken. Om toegang te krijgen tot dergelijke persoonlijke gegevens, dient u een schriftelijk verzoek in te dienen bij de contactgegevens vermeld in “Neem contact op" onderstaand. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de Principes.

 1. Onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de FTC

Onze verplichtingen onder het privacyschild en de naleving van de principes zijn onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission.

 1. Klachten

Als u een klacht heeft met betrekking tot onze naleving van de Principes, neem dan contact met ons op via de gegevens die worden vermeld op “Neem contact op" onderstaand. Wij zullen binnen 45 dagen op uw klacht reageren.

 1. Onafhankelijke instantie voor geschillenbeslechting

In overeenstemming met de Privacy Shield-principes verbindt Humanyze zich ertoe klachten over uw privacy en onze verzameling of gebruik van uw persoonlijke informatie op te lossen. Personen uit de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Humanyze op: help@humanyze.com.

Humanyze heeft zich verder gecommitteerd om onopgeloste privacyklachten onder de Privacy Shield Principles door te verwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenbeslechting, het BBB EU PRIVACY SHIELD, beheerd door de Council of Better Business Bureaus. Krijgt u geen tijdige bevestiging van uw klacht, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid afgehandeld, ga dan naar http://www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en om een ​​klacht in te dienen.

Onder bepaalde beperkte voorwaarden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage voor het door het Amerikaanse ministerie van Handel en de Europese Commissie op te richten Privacy Shield Panel.

 1. Documentrevisies

Deze Verklaring kan van tijd tot tijd worden herzien om wijzigingen in de wetten, voorschriften en vereisten op het gebied van gegevensprivacy weer te geven. Alle herziene verklaringen worden hier gepubliceerd.

 1. Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over onze naleving van de Principes of onze deelname aan het Privacy Shield, neem dan contact met ons op via: help@humanyze.com.